วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จะเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชน จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อย รักษากฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม บริการด้วยจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยความเสมอภาค เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน

พันธกิจ

 • เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • มุ่งให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • มุ่งขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม
 • นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและการบริการ
 • ผู้บังคับบัญชา

  พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

  ภูธรวังขอนแดง

  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถิติการเข้าเว็บไซต์