หน่วยงานในสังกัด : งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน เรียกได้ว่าเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันปราบปราม ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มีหน้าที่ความรับชอบ ดังนี้

เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้ายคดีสำคัญและคดีที่มีผลการกระทบต่อการดำรง ชีวิตประจำวันของประชาชน

ควบคุมปราบปรามแหล่งอบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ

ตั้งจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ

ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปราม

 • พ.ต.ท. สมชนก ฟักไพโรจน์ รอง ผกก.ป.ฯ
 • ร.ต.อ. ขันรุ่ง ศรีม่วง รอง สวป.ฯ
 • ร.ต.อ. ฟิมล์ราช เทวินรัมย์ รอง สวป.ฯ
 • ร.ต.อ. รวงศ์ศักดิ์ รุ่งเรือง รอง สวป.ฯ
 • ร.ต.ท. อนุชา กาศสมบูรณ์ รอง สว.(ป).ฯ
 • ร.ต.ต. เดโช พรชั้นนฤนาท รอง สว.(ป.)
 • ด.ต. ปรีชา จันทร์โพธิ์ ผบ.หมู่.(ป).ฯ
 • ด.ต. ชัยศรี ดีแสวง ผบ.หมู่.(ป).ฯ
 • ส.ต.ท. นเรศรักษ์ เครือวาระ ผบ.หมู่.(ป).ฯ
 • ส.ต.ท. กิตติกร อ่อนคำ ผบ.หมู่.(ป).ฯ
 • ส.ต.ต. พีรพงษ์ ทาประดิษฐ์ ผบ.หมู่.(ป).ฯ
 • ผู้บังคับบัญชา

  พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

  ภูธรวังขอนแดง

  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถิติการเข้าเว็บไซต์