ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสาร
วันที่
ดาวน์โหลด
จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65
จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65
จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65
จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64
จัดซื้อจัดจ้าง-พ.ย.64
จัดซืื้อจัดจ้าง ต.ค.64
วิศัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศเจตจำนง
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรรมและจรรยาบรรของตำรวจ

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์