หน่วยงานในสังกัด : งานสอบสวน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและความสมบูรณ์ของสำนวนคดีและหลักฐานต่าง ๆ ของคดีที่อยู่ในอำนาจของ ตำรวจภูธรจังหวัด/ตำรวจภูธรจังหวัดเขต ที่จะดำเนินการ รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ ที่ประกอบสำนวยคดี เช่น การเก็บรักษาของกลาง การจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง การรายงานที่เกี่ยวกับคดี และไม่เกี่ยวกับคดีหรือตามคั่งของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัยการ ศาล เป็นต้น และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก หรือการค้ามนุษย์ งานคดี ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาที่เสนอมายังตำรวจภูธรจังหวัด

ดำเนินการเกี่ยวกับการการแก้ไขข้อกฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด

ให้คำปรึกษาตรวจสอบ รวบรวมข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานสอบสวน

 • พ.ต.ท. มงคล จันทร์พลอย รอง ผกก.(สอบสวน)
 • ร.ต.อ. ติพล วาดโคกสูง รอง สว.(สอบสวน)ฯ
 • ร.ต.อ. สมัย สุดาชาติ รอง สว.(สอบสวน)ฯ
 • ด.ต. นิยม สุวรรณา ผบ.หมู่.สส.ฯ
 • ผู้บังคับบัญชา

  พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

  ภูธรวังขอนแดง

  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถิติการเข้าเว็บไซต์