หน่วยงานในสังกัด : งานอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ มากมายและต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับข้าราขการตำรวจอื่นๆ แต่หน้าที่สำคัญที่ฝ่ายอำนวยการต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากหน้าที่หลักของข้าราชการตำรวจ คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฎิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

งานธุรการและกำลังเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการเงินและพัสดุมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานควบคุมและตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สก.มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

 • พ.ต.ต. แดน ชัยองอาจ สว.อก.ฯ
 • ผู้บังคับบัญชา

  พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

  ภูธรวังขอนแดง

  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถิติการเข้าเว็บไซต์